Skip to main content

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van producten door Transportberdijf Jan Zevenhuizen B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Transportbedrijf Jan Zevenhuizen B.V. (hierna: “Jan Zevenhuizen”) tot verkoop en levering door Jan Zevenhuizen van producten (hierna: “zaken”) of diensten, en op alle overeenkomsten met Jan Zevenhuizen terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: opdrachtgever) van Jan Zevenhuizen wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Jan Zevenhuizen schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, danwel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen Jan Zevenhuizen en Opdrachtgever zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt. 1.5 Opdrachtgever stemt hierdoor in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle navolgende met Jan Zevenhuizen gesloten overeenkomsten waarbij Jan Zevenhuizen als verkopende partij optreedt.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Jan Zevenhuizen zijn vrijblijvend.
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk. 2.3. Jan Zevenhuizen is slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen. Jan Zevenhuizen is bovendien slechts gebonden zoals zij de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Jan Zevenhuizen niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Tekeningen, opgaven, bescheiden

3.1 Maat- en gewichtsopgaven en dergelijke opgenomen gegevens zijn slechts verbindend voor Jan Zevenhuizen indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3.2 Van Jan Zevenhuizen afkomstige bescheiden en gegevens mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Jan Zevenhuizen, door de opdrachtgever aan derden noch ter hand worden gesteld noch worden meegedeeld.

4. Prijs

4.1 Door Jan Zevenhuizen opgegeven of met Jan Zevenhuizen overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW. De prijs geldt enkel voor levering af fabriek (zijnde de plaats waar de betreffende zaken zich bevinden op het moment van levering). De prijzen zijn voorts exclusief de kosten van emballage, laden en lossen, vervoer, lossing, verzekering, installatie of
Definitieve versie juni 2018
andere diensten. Partijen kunnen terzake andere afspraken maken, mits deze schriftelijk overeen zijn gekomen.
4.2 Indien Jan Zevenhuizen verpakking, emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Jan Zevenhuizen gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5. Levertijd en levering

5.1 De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Jan Zevenhuizen beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Jan Zevenhuizen is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Jan Zevenhuizen is gesteld.
5.2 Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 9.3 gelden door Jan Zevenhuizen te leveren zaken als geleverd zodra opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld dat de zaken kunnen worden afgehaald, of, indien is overeengekomen dat Jan Zevenhuizen het transport van de zaken zal verzorgen, zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de opdrachtgever het terrein van Jan Zevenhuizen van door haar ingeschakelde derden of het terrein waar de zaken zich bevinden hebben verlaten.
5.3 Overschrijding van levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre Jan Zevenhuizen de te leveren zaken niet binnen een met de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.
5.4 Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Jan Zevenhuizen redelijkerwijze verwacht kan worden.
5.5 Indien met Jan Zevenhuizen een boete is overeengekomen te betalen bij overschrijding van de levertijd door Jan Zevenhuizen, is deze slechts verschuldigd indien de overschrijding aan nalatigheid van Jan Zevenhuizen te wijten is en de opdrachtgever aantoont tengevolge van de overschrijding schade te hebben geleden. De verschuldigde boete is nooit hoger dan het bedrag van de werkelijk geleden schade.
5.6 Jan Zevenhuizen heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

6. Risico en eigendomsovergang

6.1 Het risico voor de door Jan Zevenhuizen te leveren zaken is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 5.2 of artikel 9.3.
6.2 Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken, alsmede het gebruik van voertuigen en/of hulpmiddelen geschieden voor risico van de opdrachtgever, ook indien Jan Zevenhuizen daarvoor zelf zorgdraagt.
6.3 De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij Jan Zevenhuizen of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de opdrachtgever over.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Jan Zevenhuizen geleverde zaken blijven eigendom van Jan Zevenhuizen tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Jan Zevenhuizen in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de opdrachtgever niet toe.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwar7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Jan Zevenhuizen onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
7.4 Opdrachtgever mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag belasten of als betaalmiddel mag gebruiken.
7.5 Voor het geval dat Jan Zevenhuizen zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jan Zevenhuizen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Jan Zevenhuizen zich bevinden en die mede terug te nemen.
7.6 Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Jan Zevenhuizen geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op zo’n manier opslaan en labellen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Jan Zevenhuizen toebehoren.

8. Eigendomsvoorbehoud op goederen bestemd voor Duitsland

8.1 Op alle zaken die bestemd zijn om door of namens Opdrachtgever naar Duitsland te worden vervoerd en welke daadwerkelijk in Duitsland worden ingevoerd, zal (in afwijking van artikel 7) het in dit artikel genoemde verlengde eigendomsvoorbehoud van toepassing zijn en zullen de goederenrechtelijke gevolgen van dit verlengde eigendomsvoorbehoud worden bepaald en beheerst door Duits recht (om die reden is de betreffende bepaling in het Duits opgesteld).
8.2 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
8.3 Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
8.4 Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
8.5 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. 8.6 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.

9. Afname, keuring

9.1 De opdrachtgever is gehouden zonder vertraging de zaken direct na ontvangst door haarzelf of een door haar aangewezen derde aan een keuring of beproeving te (laten) onderwerpen. Indien de opdrachtgever niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring of beproeving worden de voorwerpen geacht te zijn goedgekeurd. Maakt de opdrachtgever geen gebruik van een mogelijkheid tot keuring of beproeving, dan zullen de zaken als goedgekeurd gelden.
Definitieve versie juni 2018
9.2 De opdrachtgever is gehouden tot directe afname op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.
9.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring, beproeving of afname gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 5.2 als geleverd op het tijdstip dat keuring, beproeving of afname door Jan Zevenhuizen mocht worden verlangd of verwacht indien dat moment op een eerder tijdstip betreft dan in artikel 5.2 bedoeld.
9.4 Jan Zevenhuizen heeft jegens de opdrachtgever recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering van of vertraging in de keuring, beproeving of afname.
9.5 Jan Zevenhuizen zal gelegenheid worden gegeven aan bij keuring of beproeving blijkende tekortkomingen tegemoet te komen alvorens zaken als afgekeurd kunnen gelden.
9.6 Indien is overeengekomen dat Jan Zevenhuizen het transport van de zaken zal verzorgen, dient opdrachtgever de zaken vanaf het door Jan Zevenhuizen gebruikte transportmiddel te lossen. Het lossen van de zaken dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) uur nadat het door Jan Zevenhuizen ingeschakelde transportmiddel het betreffende terrein van opdrachtgever betreedt. Opdrachtgever is gehouden de extra kosten die Jan Zevenhuizen moet maken of schade die Jan Zevenhuizen lijdt als gevolg van het niet tijdig lossen van de zaken te vergoeden aan Jan Zevenhuizen.

10. Overmacht

10.1 Jan Zevenhuizen is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Jan Zevenhuizen van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Jan Zevenhuizen toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
10.2 In geval van overmacht aan de zijde van Jan Zevenhuizen worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Jan Zevenhuizen als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

11. Garantie

11.1 Vanwege het feit dat de te leveren zaken veelal niet door Jan Zevenhuizen zelf (kunnen) worden bekeken en de te leveren zaken over het algemeen schroot betreffen, geeft Jan Zevenhuizen geen enkele garantie terzake, behoudens dat de soort zaken en de hoeveelheid die wordt geleverd is als overeengekomen in de overeenkomst.
11.2 In geval van een tekortkoming betreffende de soort of hoeveelheid zaken ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd zal Jan Zevenhuizen de betreffende zaak hetzij kosteloos herleveren, hetzij kosteloos herstellen, hetzij naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk de betreffende factuurwaarde crediteren, één en ander naar keuze van Jan Zevenhuizen. Herstelling en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
11.3 De opdrachtgever dient zich binnen 48 uur na ontvangst van de betreffende zaken op voornoemde garantie te beroepen (en derhalve binnen voornoemde termijn te verifiëren of daar aanleiding toe bestaat) bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Jan Zevenhuizen vervalt.
11.4 Voor zaken of onderdelen van zaken die Jan Zevenhuizen van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Jan Zevenhuizen jegens de opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Jan Zevenhuizen. Jan Zevenhuizen zal terzake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de opdrachtgever overdraagt.
Definitieve versie juni 2018

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheid van Jan Zevenhuizen in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie. 12.2. Jan Zevenhuizen is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Jan Zevenhuizen of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Jan Zevenhuizen zelf is aansprakelijkheid van Jan Zevenhuizen voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
12.3 In alle gevallen waarin Jan Zevenhuizen gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Jan Zevenhuizen, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. 12.4 In alle gevallen waarin Jan Zevenhuizen een boete is verschuldigd is haar eventuele verplichting tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de boete, onverminderd het bij artikel 5.5 bepaalde.
12.5 Iedere vordering jegens Jan Zevenhuizen, behalve die welke door Jan Zevenhuizen is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
12.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Jan Zevenhuizen aan Jan Zevenhuizen kunnen worden tegengeworpen, zullen door Jan Zevenhuizen ook aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
12.7 De werknemers van Jan Zevenhuizen of door Jan Zevenhuizen voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 12.8 De opdrachtgever zal Jan Zevenhuizen, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Jan Zevenhuizen van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Jan Zevenhuizen.
12.9 De opdrachtgever zal zich in verband met de te leveren zaken strikt houden aan nationaal of internationaal van overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen. Hij zal Jan Zevenhuizen schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor Jan Zevenhuizen ontstaat door enige overtreding van deze beperkingen.

13. Betaling en zekerheid

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na levering. Jan Zevenhuizen heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
13.2 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
13.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Jan Zevenhuizen op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Jan Zevenhuizen de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd totdat Jan Zevenhuizen het betreffende bedrag heeft ontvangen.
13.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Jan Zevenhuizen als gevolg van het verzuim van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de vordering met een minimum van EUR 500,-.
Definitieve versie juni 2018

14. Ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Jan Zevenhuizen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
14.2 De opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 5.3 en 10.2 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Jan Zevenhuizen van alle op dat ogenblik aan Jan Zevenhuizen al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.
14.3 Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel
14.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft Jan Zevenhuizen recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst zo eindigt op de voet van artikel 14.2, heeft Jan Zevenhuizen recht op een deel van de overeengekomen prijs evenredig met de verhouding waarin de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde zaken staat tot de overeengekomen zaken en de daartoe benodigde werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen dienen steeds volledig door de opdrachtgever te worden vergoed. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag welke betalingen de opdrachtgever op grond van dit artikel verschuldigd is, zal die vraag bij wege van bindend advies worden voorgelegd aan een door de Voorzitter van het Nederland Instituut voor Registeraccountants aan te wijzen deskundige.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Jan Zevenhuizen aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
15.2 De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) is uitgesloten.

Definitieve versie juni 2018